کارشناسی ارشد بندرعباس

 

ظرفیت مشاور      ظرفیت راهنما      تلفن همراه           مدرک و رتبه       رشته تحصیلی      نام استاد

2         2         09177151202 دکتریاستادیار       علوم اقتصادي      محمودابولپور مفرد

3         5                     دکتریدانشیار        مدیریت اجرایی     رضااحمدی کهنعلی

8         2         09352571196 ارشداستادیار        اقتصاد   احمدعلی اسدپور

                                                           

2         6         09177618864 دکتریمربی          اقتصاد   مهران افراسیابی

0         0         09374973918 دکتریاستادیار       حسابداری علی امیری

2         1         09173615796 ارشداستادیار        مدیریت  مهدیباقری

4         0         09121010039 دکتریاستادیار       مدیریت  عبدالله بانشی

5         1         09307681061 ارشداستادیار        مدیریت  شهبازبراهویی

5         1         09121264124 ارشداستادیار        اقتصاد   آلبرت بغزیان

5         5                     ارشد...  مدیریت  محمدبهبودی

5         4         09173686645 دکتریاستادیار       مديريت بازرگاني  حسن بیابانی

1         3         09171621749 ارشدمربی           مدیریت  پیام پاسلاری

6         6                     دکتری...           جعفریپریوش

4         4         09124065328 ارشداستادیار        مدیریت  محمودجعفرپور

5         5                     ارشد...  مدیریت  علی اکبرجوکار

4         3         09122391104 دکتریاستادیار       آموزش و ارتقا سلامت        لاله حسنی

5         0         09126183063 دکتریاستادیار       مدیریت  علی حیرانی

5         5         09177681753 ارشدمربی           MBA- دانشجوی دکتری آینده پژوهی   سهیل دادخواه

1         1         09178618419 دکتریاستادیار       مديريت بازرگاني با گرایش بازاریابی   عباس دادرس

4         4         09171989730 دکتریمربی          مديريت مالي        مجتبی دستوری

5         0         09173670321 دکتریاستادیار       مديريت اجرايي     محمدنوررحمانی

20        5         09173695841 دکتریاستادیار       مدیریت مالی        محمدحسین رنجبر

0         0         09384957311 ارشدمربی           حسابداری حجت الله سالاری

13        0         09131455268 دکتریمربی          اقتصاد   سلمان ستوده نیا

5         4         09173166338 دکتریاستادیار       مدیریت  ملیحه سیاوشی

4         0         09183142389 دکتریاستادیار       مدیریت  رضاشاه حسینی

2         2         09133434778 دکتریاستادیار       علوم اقتصادی      زین العابدین صادقی گوغری

4         0         09177681082 ارشداستادیار        برنامه ریزی درسی محمودصباحی زاده

5         5                     دکتری... برنامه ريزي آموزشي         سعیدطالبی

4         1         09177614328 دکتریاستادیار       بهداشت عمومي    صدیقه عابدینی

0         1         09171616269 ارشداستادیار        حسابداری بیژن عابدینی

5         2         09173671480 دکتریاستادیار       مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات      طیبه عباس نژاد

0         0         09177660266 ارشداستادیار        مدیریت  علی علیزاده

5         2         09128442124 دکتریاستادیار       مديريت دولتي      علیرضاكوشكی جهرمی

4         2         09114706152 دکتریاستادیار       مديريت منابع انساني           سید سبحان لواسانی

5         3         09376792980 دکتریدانشیار        مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی        پروین لک بالا

4         3         09173631575 دکتریاستادیار       مديريت دولتي- مديريت رفتار سراج الدین محبی

3         0         09173634720 دکتریاستادیار       مدیریت بازرگانی  معصومه محترم زاده

0         0         09175040840 دکتریمربی          مدیریت مالی        سعیدمرادپور

6         3         09179471159 ارشداستادیار        مدیریت اموزشی   کلثوم نامی

5         4         09171176373 دکتریاستادیار       مديريت بازرگاني  عبدالرضانداف

1         1         09173587311 ارشداستادیار        اقتصاد   ابراهیم نگهداری

0         0         09171603656 دکتریاستادیار       مدیریت  حسام الدین کمالزاده

/ 0 نظر / 46 بازدید