درخواست از خدا ( چه درخواستی از خدا دارید) ادعونی استجب لکم :

    درخواست از خدا سرگرمی سرگرمی سرگرمی

 

            از خدا خواستم مصائب مرا حل کند و خدا گفت: نه!

            او فرمود: حل مشکلات تو کار من نیست، من به تو عقل دادم و تو با توکل

            به من به مراد مقصود می رسی

            از خدا خواستم غرور مرا بگیرد و او گفت: نه!

            او فرمود: باز گرفتن غرور کار من نیست بلکه تویی که باید آنرا ترک کنی

            از خدا خواستم به من شکیبایی عطا کند و او گفت: نه!

            خدا فرمود: شکیبایی دست آورد رنج است و به کسی عطا نمی شود باید آنرا

            به دست آورد

            از خدا خواستم به من سعادت بخشد و خدا گفت: نه!

            خدا فرمود: خود باید متعالی شوی اما به تو یاری میرسانم تا به ثمر

            بنشینی

            از خدا خواستم مرا کمک کند تا دیگران را به همان اندازه که او مرا دوست

            دارد دوست بدارم

            خدا فرمود: آفرین بالاخره مقصود اصلی را دریافتی

            از او نیرو خواستم او مشکلات را جلوی پایم گذاشت تا قویتر شوم

            از او حکمت خواستم او مسائل بسیاری به من داد تا حل کنم

            از او شهامت خواستم او خطر را در مقابلم قرار داد تا از آن بجهم

            از او عشق خواستم انسانهای دردمند را سر راهم قرار داد تا به آنها کمک

            کنم

            از او کمک خواستم به من فرصت داد

            هیچ یک از خواسته هایی که داشتم دریافت نکردم اما به آنچه نیاز داشتم

            رسیدم.

   همیشه تنها از خدا کمک بخواهید و در تنهایی به یاد تنهایی حضرت امام حسین(ع) در 

آخرن لحظه ها باشید. حضرت محمد(ص) ، حضرت مسیح و حتی موسی را نیز یاد کنید.

یاد کردن مردان خدا خود یک خواستن است و خواسته ای زیبا تر از همه خواسته هایی که ما 

داریم. همانطور که ما حضرت مهدی (عج) رایاد می کنیم. شما نیز ! آخه می دانید فاصله ما

با خواسته هایی که از لایتناهی داریم تنها به اندازه صورت ما با دستهایی است که آنها را 

به نشانه خواستن مقابل چشمهایمان نگاه داشته ایم. شبستری. 


/ 0 نظر / 6 بازدید