جدول علوم تجربی :

  جدول علوم تجربی:

 

واحد سازنده مواد چربی است ( اسید چرب). -1-

تعداد نوسانهای کامل یک نوسانگر در مدت یک ثانیه (بسامد)  -2

به قسمت مایع خون گفته می شود ( پلاسما).  -3

تغییری که با گرفتن انرژی همراه است ( گرماگیر). - 4

مدت زمان یک نوسان کامل نوسانگر( دوره).  -5

برخی کانی های کمیاب که دارای سختی زیادی است ( جواهر). -6

نوعی اکسایش است که به سرعت روی می دهد( سوختن). -7

   جسمی است که از پشت آن اجسام دیگر بطورواضح دیده نمی - 8  شوند ( نیمه شفاف).

1-مایعی که از فاصله سلولها گرفته شده ( لنف)

2-با سوختن آن در هوا رها می شود( فلوژیستون).

3-جسمی که حرکت رفت و برگشت منظم و تکراری انجام می دهد (نوسانگر)

رشد و نگهداری و ترمیم بافتها ( پروتئین ها). -4

نوعی کربن هیدرات است که در خون ما وجود دارد( گلوکز).- 5

نشاسته در سلول دانه ها ( سلولز). -6

در سلولهای خون ( آهن). -7

  رمزجدول:                      ( خانه های رنگی رمز جدول است)

 دبیر: سرکارخانم پلاسی   -    تهیه کننده: بهاره گیلانی.

/ 0 نظر / 15 بازدید