جیرفت سی تی/ هلیل خاموش

اینکه دیروز کجا بوده ایم و امروز کجا هستیم مهم نیست , اما اینکه فردا کجامی رویم مهم تراست, با امید به لایتناهی برای تماشای گلهایی که فردا می رویند برخیزیم.نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳

فروپاشی جناحهای سیاسی ایران؛ به خود بیائیم
 محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی
تحت عنوان «فروپاشی جناحهای سیاسی ایران؛ به خود بیائیم» به بررسی فعالیت جناح های سیاسی پرداخته است.

 گزارش جیرفت سی تی به نقل از ایرنا حاکی است:

 ازهمان ابتدای انقلاب درجامعه ایران یک فضای دوقلو بوجود آمد . فضای سیاسی وجهادی وبدنبال آن دوجریان سیاسی وانقلابی متولد شد. محور هردوجریان حضرت امام واندیشه های سیاسی او بود. جوانان انقلاب که غالبا زیر سی سال سن داشتند جریان انقلابی را شکل دادند . آنها درپاسخ به فضای نا امنی کشور وترورها وشورشها ازیکسو وتوجه به محرومین ازسوی دیگروپاسخ به تقاضاهای نهضتهای ازادیبخش جریان انقلابی را شکل دادند .به همین دلیل جریان انقلابی ازدغدغه انتخابات وسیاست داخلی به موضوعات فوق توجه کرد.درجبهه بندی دردرون انقلاب شرکت نکرد .

 جریان دوم یک جریان جناحی بود که غالبا بالای سی ساله های انقلاب انرا بوجود آوردند ودر چهارتشکل ، حزب جمهوری اسلامی ودفتر هماهنگی آقای بنی صدر  سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، وروحانیت مبارز شکل گرفت . جریان جناحی تمامی انتخابات دهه اول انقلاب را انجام داد . هدف وتلاش خودرا وقف تشکیل دولت ومجلس کرد. مهمترین فعالیت جریان جناحی برگزاری سی انتخابات وتشکیل دولت ومجلس های سی وپنج سال گذشته بوده است جریان جناحی سیاست داخلی وخارجی دولت واقتصاد کشور را بدست گرفت.

درحالیکه بخش دفاع وامنیتدردست نیروهای انقلابی قرارگرفت. دفاع مقدس را اداره کردند. مناطق شورشی را ازاد کردندکودتا را خنثی نمودند. ترورها را پایان دادند. به روستاها رسیدند.البته هردوجناح درکار یکدیگر تداخلهایی هم می کردند. مثلا جریان جناحی دربشتیبانی از جنگ وامنیت نظراتی مغایر جریان انقلابی داشت و جریان انقلابی نسبت به سیاست خارجی واقتصاد نظریاتی دیگری داشت.
هرچند پس ازبرکناری بنی صدر به صورت مسالمت امیز وبرادرانه با یکدیگرکارمی کردند. وبادخالتهای بموقع حضرت امام اختلافات برادران بزرگتر وکوچکتر برطرف می شد. اما دیدگاههای متفاوت انها درموضوعات فوق وجود داشت .

*نقطه مشترک جریان انقلابی وجناحی

جریان انقلابی همیشه ماهیت خودرا به رهبری وانقلاب گره می زد. لذا پشت سر رهبری ووارزشهای انقلاب حرکت می کرد. جریان جناحی متفاوت بود. یکی ازآنها به رهبری نزدیکتر ودیگری فاصله بیشتری داشت. درزمان حضرت امام جناح چپ به امام نزدیکتر وجناح راست فاصله بیشتری داشت. درزمان رهبری حضرت آیت الله خامنه
ای این حالت تغییر کرد. جناح راست به رهبری نزدیک وجناح چپ فاصله گرفت. ولی جریان انقلابی کاملا پشت سرایشان قرار گرفت.جریان جناحی حق وباطل را به یکدیگر نسبت می دادند. به همین دلیل جریان انقلابی را یا درمقابل خود می دیدند ویا کاملا همراه خود نمی دیدندولذا از آن ناراضی بودند.درحالیکه جریان انقلابی چون به ولایت فقیه اعتقاد داشت درهردو دوره با رهبری وارزشهای انقلاب بود. اعتقادات جریان انقلابی ازنوع مکتبی ولی جریان جناحی ازنوع سیاسی بود.به همین دلیل جناح چپ درزمان حضرت امام به جریان انقلابی نزدیک شد ولی درزمان رهبری حضرت آیت اله خامنه ای دورشد. وجناح راست درزمان امام ازجریان انقلابی فاصله داشت وپس ازامام اصولگرایان به جریان انقلابی نزدیک شدند. هرچند همین نزدیکی ودوری باعث یکی فرض کردن جریان انقلابی با جناحها می شد ولی درواقعیت تفاوتهای زیادی بین جریان انقلابی وجریان جناحی وجود داشت. البته نباید بهم ریختن این مرزها را درطی سالهای اخیر نادیده گرفت. درسالهای اخیر با ضعیف شدن مرزهای انقلابی وجناحی باعث شد که جریان انقلابی با جناح اصولگرا یکی فرض شود.بدترین دوران جریان انقلابی
دوران اقای احمدی نژاد بود که بسیاری انرا ظهورمجدد جریان انقلابی تلقی  ردند.درحالیکه همه مشاهده کردند که چنین مساله ای بوقوع نپیوست.

*سرنوشت جریان جناحی

جناح های راست وچپ دهه اول انقلاب به دوجناح اصولگرا واصلاح طلب دردهه دوم وسوم انقلاب تبدیل شد. اصلاح طلبان به برخی ازارزشها ازجمله آزادی وجمهوریت نظام وزن بیشتری دراندیشه سیاسی خود دادند واصولگرایان به اسلامیت وعدالت نقش بیشتری دراندیشه سیاسی خود دادند.اصلاح طلبان به مذاکره با امریکا واصولگرایان
به ایستادگی درمقابل امریکا گرایش پیدا کردند. اصولگرایان با شعار بازیابی ارزشهای
انقلاب ازدل جناح راست بوجود امد ولی خیلی زود به یک جناح تبدیل شد. جالب است که دردهه اول انقلاب هرکدام ازاین دوجناح از ارزشهای حمایت می کردند که دردهه دوم وسوم انها را تغییر دادند به تعبیری دیگرهردوجناح صندلیهای خودرا تغییر دادند. ازطرف دیگر هردو جناح پس از رشد قابل توجهی که دردهه هفتاد ازخود نشان دادند طی سالهای اخیر بشدت ضعیف شدند.بنابراین جریان جناحی ابتدا استحاله شد وبعد هم درآستانه فروپاشی قرارگرفته است.

اگر جریان جناحی ازریل خارج نمی شد حوادث تلخ ده سال اخیر صورت نمی گرفت . واگر درآستانه فروپاشی قرارنمی گرفتند چند لیست وچند گروه متخاصم نمی شدند.

*سرنوشت جریان انقلابی

پایان جنگ پایان ناامنی ها هم بود. به همین دلیل برخی تلاش کردند انرا پایان انقلاب کنند.به دلیل تغییر شرایط سیاسی ایران ازحالت غیر عادی ازقبیل شورشها وجنگ ونا امنی ها به یک محیط عادی بستر جریان انقلابی خشکیدو به حاشیه رفت وجریان جناحی وارد متن شد. چند اتفاق مهم شکل گرفت:

1-فضای سیاسی کشور از فضای جهادی به یک فضای معمولی تبدیل شد.مرزهای جریان انقلابی با جریان جناحی بهم ریخت .جریان جناحی وارد نهادهای انقلاب شد وبه عضوگیری ازانها پرداخت.

2- نهادهای انقلاب تغییر ماهیت دادند وچارچوب دولتی به خود گرفتند.برخی ازانها درنهادهای دولتی ادغام شدند.

3- ورودنیروهای انقلابی به سیاست جز با اجازه گرفتن ورفتن درجناحهای سیاسی غیر ممکن شد. هردوجناح محیط سیاسی را بین خود تقسیم کردند.

*باز گشت به خود

امروز پس ازسی وپنج سال تجربه حکومت داری وکشورداری وزیانهای جدی زدرگیریهای جناحی ومشکلاتی که درجامعه وجود دارد وتحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران باید اسیب شناسی جدیدی درارایش سیاسی کشور صورت گیرد. هردو جریان جناحی وانقلابی مورد نیاز جامعه سیاسی ایران هستند. ولی هردو جریان از ریل خارج
شده ودراستانه فروپاشی هستند. عده ای نامحرم ومخالف نظام وانقلاب از این شرایط سوِِء استفاده کرده وارد جامعه سیاسی ایران شده اندو دراداره کشور نفوذ کرده اند. برخی که کوچکترین کمک را به امام وانقلاب و رهبری ودفاع مقدس نداشتند می خواهند میراث نظام را ابتدا مصادره کنندوسپس انرا تغییر دهند. گروه دیگری که روبروی نظام وانقلاب قرار داشتند به فروپاشی ان چشم دوخته اند.

بنظر می رسد احیا وبازسازی هردو جریان انقلابی وجناحی در کشور ما ضروری است ، تحریمهای اقتصادی سر اغاز یک چالش جدید غرب با جمهوری اسلامی وایران است. این درگیری حداقل ده سال دیگر طول می کشد. مذاکرات شش ماه اخیر نشان می دهد که غرب جز یک نرمش کوتاه کار دیگری نخواهد کرد، برای سومین بار غرب ممکن
است که نشان دهد قابل اعتماد نیست . حتی اگرغرب به خواست ملت ایران تن دهد وهمه تحریمها را بردارند، مشکلات کشورومردم انقدر بالاست که جز با یک وفاق ووحدت واقعی نمی توانیمازعهده حل همه مسائل بیرون بیائیم .

بنظر من لزوم احیا وباز سازی واصلاح مجدد روحانیت مبارز وروحانیون مبارز از یکسو وزیر چتر قرار دادن گروهها واحزاب همسو با خود وکنترل اندیشه های سیاسی انها که باهر سلیقه ای که هستند از دایره اصولگرایی واصلاح طلبی وقانون خارج نشوند واگر خارج شدند انها را طرد کنند،احساس میشود.

ازطرف دیگر احیای جریان انقلابی با ساز وکاری که مورد تائید رهبری باشد وتفکیک مرزهای خود با جریان جناحی وپذیرفتن مسئولیتهای انقلابی خود در داخل وخارج از کشور در چارجوب ارزشهای انقلاب امکان پذیر وضروری میباشد .

جریان انقلابی در حوزه هایی که جامعه ما وجهان اسلام وجامعه جهانی به ان نیاز
دارد وظرفیتهای دولتی قادر به تامین ان نیست می تواند فعال شود. جامعه انقلابی درکنار جامعه مدنی با کارکردهای خود می توانند باز آرایی شوند. جریان جناحی با جامعه مدنی وجریان انقلابی با جامعه انقلابی می تواند مهندسی سیاسی جامعه ایران را پوششش دهد.
رهبری وولایت فقیه نقطه کانونی ووحدت هردو جریان خواهد بود.

مطلب خوبی بود در زمینه جناح های حال و گذشته ایران اما بهتر است در آِنده بیشتر به آن پرداخته شود.
واژه کلیدی :فروپاشی جناح های ایران و واژه کلیدی :انقلابی و واژه کلیدی :فروپاشی و واژه کلیدی :مذاکرات
نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳

مجید مجیدی: القاعده و طالبان تنها نام اسلام را دزیده اند

 کارگردان فیلم محمد (ص) گفت: من با افتخار خود رامسلمان می دانم و معتقدم طالبان و القاعده دست پرورده دولت های عربی هستند و از سوی هم پیمانان غرب حمایت می شوند.

 گزارش جیرفت سی تی به نقل از اخبارایرنا حاکی است ، مجید مجیدی در پنل حقوق بشر در دفتر ژنو سازمان ملل پنج شنبه 22 اسفند مصادف با 13 مارچ سخنرانی کرد که بدین شرح است:

گاهی فکر می کنم اگر من در یک کشور غربی به دنیا آمده بودم و در کودکی و نوجوانی و جوانی ام هر صبح در صفحات روزنامه ها می خواندم و هر شب روی صفحات تلویزیون می دیدم که چگونه عده ای مسلمان در شرق بمب گذاری و انفجار کار هرروزه شان است، ماشین های بمب گذاری شده را در میان بازارها و مراکز تجمع مردم منفجر می کنند، سرهای مخالفان خویش را صدها صدها می برند و در برابر دوربین ها به نمایش می گذارند و گاه با همین سرها در کوچه ها و خیابان ها فوتبال بازی می کنند، سینه های دشمنان را می شکافند و قلب آنان را می خورند، کلیساها و کنیسه ها و حتی گاه مساجد و حسینیه های دیگران را با مردمی که برای عبادت به آنجا آمده اند به آتش می کشند، آیا در این صورت چه دیدگاهی نسبت به اسلام و مسلمانان پیدا می کردم و چه ترس و هراسی از آنان در دل می پروراندم و آیا امکان داشت با این همه جنایت و خشونت گرایشی به این  دین و آیین پیدا کنم؟

کارگردان فیلم محمد (ص) در ادامه سخنرانی خود تاکید کرد: اگر چه خود را با افتخار یک مسلمان می دانم و خوشبختانه من در کشوری به دنیا آمدم و رشد کردم که از همان سال های ابتدای زندگی با همه وجودم دریافتم: دینی که پدران و مادرانم برگزیده اند آیینی مملو از مهر و محبت و عشق است و کینه ورزی وانتقام جایی در آن ندارد و خدایش همواره با صفات مهربان و رحیم شناخته می شود و درکتاب آسمانی اش قرآن ١١٣بار در ابتدای هر سوره جمله ای تکرار می شود که پیام آور محبت و مهربانی گسترده و همیشگی خداوند است.

من در سرزمینی پا به جهان گذاشتم که مردم مسلمانش با هر گونه خشونت مذهبی بیگانه بودند و قرن ها پیروان ادیان و مذاهب دیگر را به همسایگی و همزیستی مسالمت آمیز خویش پذیرفته بودند زیرا به پیامبری ایمان داشتندکه سراسر زندگیش را مهربانی و عشق به دیگران در بر گرفته بود و نه تنها به مسلمانان و پیروان خویش که به همه انسانها با هر نژاد و زبان و حتی به حیوانات و گیاهان و درختان نیز مهر می ورزید.

مجیدی تاکید کرد: من پیامبری را شناختم که مهربانی، شیوه زندگی اش و شعار هر صبح و شامش بود. محمدی که با دشمنان کینه توزش هم به مهر و محبت رفتار می کرد. وقتی پس از سالها رنج و آزار، این بار پیروز به شهری که از آن رانده شده بود بازمی گشت هیچ کس را به جرم پیشین مجازات نکرد نه تنها خانه هیچ دشمنی را به انتقام ویران نساخت بلکه خانه بزرگترین دشمن و مخالف خود را پناهگاه و مأمن همه مخالفان و دگراندیشان قرارداد.

محمدی که در کتابی که از سوی پروردگارش برای مردم آورده بود مسلمانان را از توهین و ناسزا حتی به بت های مشرکان و بت پرستان برحذر می داشت (انعام ١٠٨). پیامبری که از جانب خدا ندا می داد: نکند رفتارهای زشت و ستمگرانه دیگران شما را از مرام صلح آمیز و مسالمت جویتان دور کند که شما همواره باید به عدالت و انصاف رفتار کنید. (مائده ٨)

این چنین بود که در گذر زمان با آیینی خو گرفتم که نه تنها پیامبرش الگو و اسوه مهربانی و محبت بود که شاگرد و دست پروده و جانشینش علی نیز جز به مهر سخن نگفت و جز به محبت رفتار نکرد و حکومتی را برقرار کرد که هیچ کس بر دیگری جز به تقوا و پاکی و پارسایی برتری نداشت. در تاریکی شب ها ناشناس به سراغ بینوایانی می رفت که از زمره مخالفانش بودند و در میان آن ها نان و خرما توزیع می کردتا گرسنه سر به بالین نگذارند. اگر در جنگی ناخواسته دشمن آب رودخانه را از سپاهیان او دریغ می کرد تا تشنه بمانند او مقابله به مثل نکرد و هنگامی که به رودخانه مسلط شد آب را در اختیار آنان قرار داد. مرامنامه حکومتش خطاب به استانداران و حاکمان شهرها این بود که انسانها از دو گروه بیرون نیستند یا هم کیشند یا هم نوع و در هر دو صورت باید به آنها مهر ورزید.

کارگردان آواز گنجشک ها گفت: من با چنین آیینی خو گرفتم و طبیعی است وقتی طالبان در افغانستان جنایت می کرد یا وقتی حادثه دهشت بار ١١ سپتامبر به وقوع پیوست می دانستم که آنچه روی می دهد هیچ سازگاری و ارتباطی با دینی که من به آن ایمان دارم ندارد.

وی با طرح پرسش هایی تاکید کرد: امروز از خودم و از شما می پرسم به راستی در پشت همه عملیات جنایتکارانه ای که به نام اسلام صورت می گیرد چه دست هایی پنهان است؟ از شما می پرسم القاعده و طالبان که در پاکستان و افغانستان زاده شد، رشد کرد و اینک سایه شومش بر همه جهان افکنده شده است ابتدا توسط کدام قدرت ها آفریده شد و مورد حمایت قرار گرفت تا امروز با جنایات آنها بذر اسلام هراسی در دل همه جهانیان کاشته شود و نهال خشونت این بار به شکلی دیگر یا به صورت نسل کشی در میانمار و آفریقای مرکزی و یا با اقدامات نظامی و گسیل سربازان سر برآورد؟

متاسفم که بگویم حکومت هایی طالبان و القاعده را از هر سو حمایت کردند که همواره از هم پیمانان غرب به شمار می روند. دولت های عربی آنان در دامان خویش پروراندند که اینک به نوعی دیگر خشونت و کینه ورزی را ترویج می کنند.

خوشحالم که بگویم که نه در حادثه ١١سپتامبر نیویورک و نه در بمب گذاری های مترو لندن و نه در هیچ عملیات انتحاری، هیچ تروریستی با ملیت ایرانی و با آیینی که در سرزمینم ایران ترویج می شود شرکت نداشت اما متاسفم که به یاد بیاورم غرب تمام فشارها و تضییقاتش را پس از این حوادث متوجه ایران و ایرانیانی کرد که همواره چنین عملیاتی را محکوم کرده اند.

مجیدی یادآور شد: من به عنوان یک هنرمندکه در سال های اخیر به دلیل اقدام به ساخت فیلمی در باره زندگی پیامبر اسلام بسیار خوانده ام و بسیار تحقیق کرده ام، شهادت می دهم که چنین اقدامات خشونت باری که میوه آن اسلام هراسی در همه جهان است با روح اسلامی که من از محمد و علی و حسین (ع) آموخته ام بیگانه است و لذا سعی دارم تا پیام و چهره واقعی دین مهربانی پیامبر اسلام را در قالب فیلم محمد به دنیای نگران و آشفته عرضه کنم.

من معتقدم اگر واقعیت اسلام به مردم جهان عرضه شود همه تشنگان عدالت و مهربانی عاشقانه به سویش خواهند شتافت.

من باور دارم که رفتارهای زشت و آلوده ای چون قرآن سوزی در آمریکا یا تولید فیلم های جسارتگر نسبت به پیامبر یا مسلمانان و یا حتی اقداماتی نظیر انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز نقشی جز کمک به خشونت طلبانی که نام اسلام را دزدیده اند ندارد و چه بسا روی دیگر چنان رفتارهایی است. جنایتکارانی
که می کشند و تکه تکه می کنند مشتاقانه به انتظار چنین اقداماتی هستند تا جنایات خویش
را توجیه کنند و از میان توده های ناآگاه برای خود سربازان جدید استخدام کنند.

سخن را با پیام خداوند به رسولش محمد (ص)به پایان می برم که فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در پرتو ایمان به خداوند،در صلح و آشتی درآیید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. (بقره٢٠٨).

 
واژه کلیدی :مجید مجیدی و واژه کلیدی :دفتر ژنو و واژه کلیدی :القائده و طالبان و واژه کلیدی :کلیسا و کنیسه
نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

دامن زدن به اختلافات مذهبی تیز کردن شمشیردشمن است

یکم فروردین ماه سال 93خورشیدی دردیدار با شاعران و ذاکرین اهل بیت علیهم السلام:

ولی امر مسلمین جهان فرمودند: بارها تکرار کرده ایم که در جلسات دینی نباید به
کینه ورزیهای مذهبی دامن زد، زیرا مثل روز روشن است که اختلاف افکنی بین مسلمانان، همچون شمشیری در دست دشمنان اسلام، مقصود آنان را برآورده می کند.

 گزارش جیرفت سی تی به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) حاکی است که حضرت آقا،آسیب زدن به وحدت و اختلاف افکنی میان شیعه و سنی را یکی دیگر از مصادیق کفران نعمت دانسته و بیان داشتند: بارها تکرار کرده ایم که در جلسات دینی نباید به کینه ورزیهای مذهبی دامن زد، زیرا مثل روز روشن است که اختلاف افکنی بین مسلمانان، همچون شمشیری در دست دشمنان اسلام، مقصود آنان را برآورده می کند.

ایشان با اشاره به توصیه بزرگان دنیای اسلام به وحدت افزودند: ما افتخار می کنیم که شیعه علوی هستیم و افتخار می کنیم که امام بزرگوارما پرچم ولایت را سر دست گرفت و وسیله ای شد تا دنیای اسلام اعم از شیعه و غیرشیعه به اسلامیت خود افتخار کنند اما نباید با رفتار و گفتار نابخردانه شمشیر اختلاف افکنی دشمن را تیز کرد.

 این مرجع تقلید شیعیان جهان ، رواج و ریشه دار شدن سنت ستایشگری خاندان پیامبر اکرم (ص) در کشور توسط هزاران نفر از مداحان باذوق و هنرمند را یک فرصت دانسته و بیان داشت: این فرصت و امکان بزرگ، مسئولیتها و تعهداتی را نیز به همراه خود دارد که میتواند زمینه ساز تحول در کشور گردد.

 رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش های پرحجم دشمنان انقلاب اسلامی در جهت تخریب اعتقادات و باورهای مردم و ایجاد انحراف در مسیر حرکت نظام اسلامی و ملت پرافتخار ایران با استفاده از ابزارهای پیچیده ارتباطاتی و الکترونیکی خاطرنشان کردند: هدف دشمن به زانو در آوردن اسلام و جلوگیری از الگو شدن جامعه شیعی و معارف شیعی در دنیاست.

 وی یادآورشد: نظام اسلامی در مقابل این توطئه و طراحی پیچیده دشمن، امکانات و ابزارهای منحصر به فردی را در اختیار دارد که مجالس و هیأتهای مذهبی و مخاطبه چهره به چهره با مردم ازطریق منبر و مداحی، یکی از این امکانات منحصر به فرد است.

ایشان استفاده نامناسب از این فرصت ارزشمند و بی نظیر را کفران نعمت الهی خواندند و در تبیین برخی مصادیق ضایع کردن فرصت منبر و مداحی گفتند: اگر نتیجه مداحی و منبر، ناامید کردن مردم به آینده باشد، یا اینکه نسبت به وضعیت و وظایف جامعه ایجاد آگاهی نکند، این فرصت هدر رفته است.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار ، درس بزرگ زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها را برای جامعه بشری، «تلاش»، «کوشش» و«پاک زندگی کردن» خواندند و افزودند: مجالس مذهبی فرصتی منحصر به فرد در بیان درسهای مهم زندگی ستارگان فروزان دین است و باید با انتقال محتوا و مضمون هنرمندانه، آگاهی بخش، بیدارگر، امیدوار کننده، وحدت آفرین و رعایت کامل حدود شرعی در مراسم مذهبی، این
مسئولیت و فرصت را در خدمت مقابله با توطئه های پیچیده دشمنان اسلام و همچنین پیشبرد اهداف نظام اسلامی قرار داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه برگزاری مراسم معنوی برای ائمه در نظام اسلامی را یک فرصت مغتنم و از نعمت های بزرگ الهی دانستند و افزودند:
اگرچه ذهن محدود بشری نمی تواند ابعاد شخصیت های آسمانی و افلاکی از قبیل فاطمه زهرا سلام الله علیها را به درستی محاسبه کند، اما لازم است رفتارها و مقامات معنوی این بزرگان به عنوان الگو برای رسیدن به اهداف بزرگ اجتماعی در پیش روی ما قرار گیرد.

ایشان حیات طیبه اسلامی و ایجاد جامعه ای آباد، آزاد، مستقل، برخوردار از اخلاق والا و متحد و یکپارچه و شکل گیری جامعه متقی و پرهیزگار را نمونه هایی از اهداف جامعه ی اسلامی برشمردند و تأکید کردند: رسیدن به چنین جامعه ای تنها با ورع و کوشش و دوری از تنبلی و بیکاری و مأیوس شدن محقق خواهدشد.

توصیه بعدی رهبر انقلاب اسلامی به جامعه مداحان، ضرورت رعایت دقیق «حدود و ضوابط شرعی» در محیطهای مراسم مذهبی بود.

ایشان محیط های مداحی و هنر مذهبی را محیطی «پاک و مطهر» خواندند و خاطرنشان کردند: این محیط باید همچنان طاهر و عفیفانه باشد و نباید برخی بی قیدی ها و بی مبالاتی ها به دنیای هنر اسلامی و مذهبی نیز نفوذ و رسوخ کند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین انتخاب «مضمون و محتوای آموزنده و آگاهی بخش» را یک ضرورت دیگر در هنر ستایشگری اهل بیت برشمردند و گفتند: نوحه های آگاهی بخش و بیدارگری که در دوران شور و هیجان انقلاب اسلامی در سراسر کشور سروده و خوانده می شد، تأثیر شگرفی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

*****************************************

جیرفت سی تی فرصت را مغتنم شمرده و از این طریق از استاندار (واقعا) مردمی و در حقیقت پیرو رهبری تشکر کرده و از حسن انتخاب نامبرده در خصوص معاون استانداری و فرماندار قشم تقدیر و تشکر می کند.

آیا وزارت کشور نتوانسته طی سه دهه گذشته تاکنون نیروهایی را برای قبول مدیریت های مهم از قبل فرماندار و حتی استاندار و بالاتر از آن وزیر کشور تربیت کند؟.

پاسخ مثبت است اما بکارگیری پرسنل دیگر وزارتخانه ها از جمله آموزش و پرورش موجب شده که کمتر در فکر نیروهای این وزارتخانه باشیم.

رویه ای که جاسم جادری در پیش گرفته بزرگ ترین کمک به بدنه وزارت کشور
و پرسنل این وزارتخانه برای رسیدن به خودباوری است. خودشان را باور کنند و به
توانایی های شان بیش از پیش پی ببرند. پرسنل وزارت کشور و استانداری ها و
فرمانداری ها و حتی بخشداری ها و دهداری ها از افراد با تجربه بالا در این کشور
هستند که طی سه دهه گذشته کمتر به آنان توجه شده و یا خواسته اند که توجه نشود.

انتصاب اولین فرماندار اهل سنت در بستک نیز در راستای فرامین رهبر دانشمند و عزیز انقلاب اسلامی مبنی بر وحدت میان مسلمانان صورت گرفته که نشان از پیروی محض و بی چون و چرای استاندار هرمزگان را از ولایت مطلقه فقیه نشان می دهد.

جاسم جادری بدون شعار و تنها با شعور انقلابی خود نشان داد که واقعا
درخط رهبری نظام حرکت می کند و باید این را به حسن روحانی و مردم هرمزگان تبریک گفت، از خداوند مطعال سلامتی و تندرستی نامبرده را خواستاریم.
واژه کلیدی :جاسم جادری و واژه کلیدی :اولین فرماندار اهل سنت بستک و واژه کلیدی :تیز کردن شمشیر و واژه کلیدی :ستارگان فروزان
نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

  سرچشمه ی عشق با علی آمده است

 گل کرده بهشت تا علی آمده است

 شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

 کز کعبه صدای یا علی آمده است

     
*******

بر مولود کعبه از دل و جان صلوات

 تقدیم به ارواح شهیدان صلوات

 میلاد امیر مومنان آمده است

 بفرست بر آن گوهر تابان صلوات

****

ازقدرت لایـزالی یزدانی

 گردیده قــلــوب شـیــعــیـان نورانی

 از فاطمه بنت اسد شد ظاهر

 در کـعــبــه وجـــود عـــلـی عـمرانی . . .

    
*****

زان سبب ماه رجب ماه خداست

 که اندر آن میلاد شاه لافتی ست

 شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:

 چون که صد آمد نود هم پیش ماست

        
****

نیستم بیگانه، هستم آشنایت یا علی

 از ازل دل داده بر مهر و ولایت یا علی

 تا جمال خویش را در کعبه حق ظاهر کند

 پرده گیرد از جمال دلربایت یا علی

     
*****

دایم ز ولایت علی خواهم گفت

 چون روح قدس ناد علی خواهم گفت

 تا روح شود غمی که بر جان منست

 کل هم و غم سینجلی خواهم گفت

**********************************.

اما این را نیز از جیرفت سی تی به یادگار داشته باشید و اگر توانستید کاملش کنید و برایمان بفرستید:

 یا علی از ذوالفقارت نام نیکی مانده است/

ما همه زولفیم و زولفت ذوالفقار است یا علی.

*****************************

یا علی ، درمانده ام دستم بگیر-

یا علی این فا تح خیبر، نوازش کننده ایتام، دستگیر مستمندان.
واژه کلیدی :مولود کعبه و واژه کلیدی :فاطمه بنت اسد و واژه کلیدی :ماه رجب و واژه کلیدی :فاتح خیبر
نویسنده : reza gilany ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

تیم مذاکره کننده دلیرانه نه دلواپسانه از حقوق ملت ایران دفاع می کند

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، رویکرد دولت تدبیر و امید را تعامل با دنیا دانست و گفت: تیم مذاکرات کشورمان دلیرانه و نه دلواپسانه از حق و حقوق ملت ایران دفاع می کنند و دراین راه به دعای خیر مردم نیاز دارند.

 محمد باقر نوبخت که به سنندج مرکز استان کردستان سفر کرده با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید از موضع اقتدار و عزت در مذاکرات با قدرت های دنیا مذاکره می کند، افزود: باید از سربازان رشید کشورمان در تیم هسته ای، دفاع کنیم تا بتوانند مقتدرانه از مواضع و حقوق ملت ایران دفاع کنند.

 وی با تشبیه دوران جنگ تحمیلی و مذاکرات کنونی وبیان اینکه  در طول  دوران جنگ بسیاری از کشورهای دنیا در پشت صحنه با حمایت های همه جانبه از رژیم بعثی علیه کشورمان ایستاده بودند اظهار کرد: اما در موضوع هسته ای هم اکنون بطور آشکار شش قدرت دنیا رور در روی ما ایستاده اند و ما هم یک سرسوزن از حق و حقوق ملت ایران عقب نمی نشینیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت به دنبال احقاق حقوق ملت است و در این راه تا آخر ایستاده است، افزود: عده ای به جای حمایت،  دولت را (درداخل کشور) هو می کنند.

وی گفت: باید از دولت دفاع کرد تا بتوانیم حقوق ملت را بگیریم و دستمان برای اعطای امکانات و اعتبارات باز شود.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت خود را برای تحریم نیز آماده کرده است، گفت: دولت برنامه اقتصاد مقاومتی را برای این مواقع آماده کرده است.

وی با اشاره به اینکه در افق 1404 ایران باید کشور اول منطقه باشد، گفت: تنها  با تعامل سازنده با جهان به این جایگاه می رسیم.

 خبرنگار جیرفت سی تی از دلواپسان می خواهد که به این بخش از خبر معاون رئیس جمهوری بیشتر توجه کنند:

وی با اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه در نیل به اهداف موفق نبود، گفت: باید رشد سالانه اقتصادی کشور هشت درصد بود که متاسفانه در چند سال اخیر منفی بود و دولت تدبیر و امید اکنون به دنبال خارج کردن کشور از وضعیت رکود است.

به گفته وی باید در برنامه ششم توسعه این عقب ماندگی و خسارات بخش اقتصادی را ( شما بخوانید برجای مانده از هشت سال ریاست نابخردان بر بخشهای مختلف )جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور ما از سال 57 تا 67 فاقد برنامه بود، گفت: از سال 69 تاکنون نیز پنج برنامه در کشور اجرا شده که اکنون مسوولان کردستان از نابرابری های موجود در این  استان شکایت دارند و این برنامه ها نتوانسته فاصله کردستان را با سایر استان ها کم کند.

نوبخت با اشاره به اینکه اولویت دولت در تدوین برنامه ششم توسعه، پرداختن به توازن منطقه ای است، گفت: در جایی که شاخص ها عقب است کمک می کنیم.

وی از شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان خواست نقشه راه برای توسعه کردستان را در برنامه ششم توسعه آماده کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت به دنبال توسعه استان است و به این منظور در استان تشکیل جلسه داده ایم، گفت: برای توسعه و پیشرفت، امروز نیاز به برنامه داریم و باید بدانیم بر اساس چه برنامه ای می خواهیم کردستان را به توسعه برسانیم.

نوبخت خطاب به مسوولان استان کردستان افزود: برای سال 93 باید برنامه ای یکساله تدوین کنید و از سال آینده نیز برنامه پنج ساله ششم توسعه را تدوین و در قالب آن حرکت کنید.

وی با اشاره به اینکه دولت نگاه ویژه ای به کردستان دارد، گفت: اعتباراتی مضاف بر اعتبارات استان به کردستان اختصاص می دهیم و آن را عادلانه می دانیم و دفاع هم می کنیم.

 جیرفت سی تی برای مطلب تاکید دارد: هرجا کرد است ایران نیز همان جاست.
نویسنده : reza gilany ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳

 این عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در پاسخ به این پرسش که در
بین مقامات دولت و تیم مذاکره‌کننده فعلی نیز درباره آن چه در چارچوب "برنامه
اقدام مشترک" درباره غنی‌سازی گفته شده است اختلاف‌نظر است؟ گفت: این دوگانگی یک مغلطه است. از روز اول هدف این بوده که در عمل غنی‌سازی صورت گیرد. ممکن است هر کس از این مساله برداشت متفاوت داشته باشد، اما معنای آن‌چه در توافق آمده این است که حق‌ ما برای غنی‌سازی را در عمل شناسایی کردند و پذیرفتند غنی‌سازی را در یک چارچوب مشخص انجام دهیم. این هدف اول، میانی و نهایی مذاکرات بوده است و امتیاز بزرگ توافق ژنو هم همین است که بالاخره پس از 10 سال درگیری با آمریکا، پذیرفتندتا غنی‌سازی را انجام دهیم و از این منظر توافق ژنو را یک "پیروزی بزرگ" می‌دانم.

تجربه حضور در مذاکرات مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مسایل و موضوعات کشور از جمله قطعنامه 598، مذاکرات محرمانه و مستقیم صلح با عراق در سال 1368،
دعاوی مربوط به قرارداد الجزایر و مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه دارد.

آخرین حضور رسمی‌اش در عرصه دیپلماسی به سال‌های 82 تا 84 در مذاکرات
هسته‌ای با سه کشور اروپایی بازمی‌گردد، اما گفته می‌شود او در پشت صحنه مذاکرات هسته‌ای در مقاطع مختلف حضور داشته و دارد.

او علاوه بر این‌که یک مذاکره‌کننده قهار در عرصه سیاسی و دیپلماتیک است، در عرصه اقتصادی نیز صاحب نام و شناخته شده است.

با وجود حمایت قاطعش از تیم هسته‌ای اما دیپلماسی رسانه‌ای و تبلیغاتی
وزارت خارجه در این مساله به ویژه پس از توافق ژنو را ضعیف می‌داند و معتقد است
باید اقدامات و آن‌چه در توافق ژنو آمده است را بهتر برای افکار عمومی تشریح کرد.

بیروس ناصری، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دردولت سید محمد خاتمی، پس از انتخابات ریاست جمهوری 1392 برخلاف سال‌های قبل، حضورمستمر و پررنگی در کشور و نیز فضای رسانه‌ای داشته است.

وی با اشاره به موضوع شناسایی حق غنی‌سازی گفت: قرار دادن شناسایی حق
غنی‌سازی در مذاکرات به عنوان هدف، یک اشتباه بوده است. هدف اول، میانی و نهایی
مذاکرات هسته‌ای شناسایی غنی‌سازی در عمل بوده است.

ناصری معتقد است که امتیاز بزرگ توافق ژنو این است که بالاخره پس از
10 سال درگیری با آمریکا، آن‌ها پذیرفتند تا غنی‌سازی را انجام دهیم و از این منظر
توافق ژنو را یک "پیروزی بزرگ" می‌داند.

این مذاکره‌کننده با سابقه کشور درباره اجرای گام اول توافق ژنو گفت که "آمریکایی‌ها در اجرای گام اول بد عمل کردند و نشان دادند کلک هستند وثابت شد که باید به مواضع، حرف‌ها و تعهداتشان با دیده شک و تردید بسیار عمیق نگاه کرد."

وی معتقد است که "همه مسایل در چارچوب توافق نهایی قابل حل است."

سیروس ناصری با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و در
گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌ای این خبرگزاری در پاسخ به این پرسش که چرا به
موضوع پذیرش حق غنی‌سازی و به رسمیت شناخته شدن آن، این‌گونه که در این دوره ازمدیریت هسته‌ای به آن پرداخته شد، نگاه نشد و در سال‌های گذشته همواره تصور بر این بود که تا غرب به حق ایران در غنی‌سازی اعتراف نکند هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت؟
گفت: موضوع غنی‌سازی یک معضل و موضوع حقوقی نیست، بلکه یک موضوع عملیاتی است. آن‌چه
از ابتدای شروع بحث هسته‌ای دولت‌ها و مذاکره‌کنندگان مختلف در ایران دنبالش
بودند، این بوده است که در عمل غنی‌سازی انجام دهیم و در صورت امکان این مساله با
توافق مخالفان غنی‌سازی در ایران باشد، نه این‌که بخواهیم بحث حقوقی این مساله را
به یک تصمیم و رای حقوقی برسانیم.

قرار نبود موضوع غنی‌سازی را به یک تصمیم و رای حقوقی برسانیم

اگر به دنبال شناسایی حق غنی‌سازی‌مان توسط آمریکا بودیم هدف درستی
نبوده است

این دیپلمات با سابقه کشورمان در پاسخ به این پرسش که اما در دو دوره
مدیریت هسته‌ای قبلی به خاطر تاکید بر پذیرش حق غنی‌سازی ایران نه تنها مذاکرات
طولانی و سخت شد، بلکه رسیدن به نتیجه امری مشکل و روند با واکنش‌های تقابلی دو
طرف نسبت به یکدیگر مواجه شد، با بیان این که "در جریان مذاکرات در دو دوره‌
قبلی نیستم"، اظهار کرد: ممکن است در دیپلماسی عمومی درباره شناسایی حق غنی‌سازی
صحبت‌هایی صورت گرفته باشد اما اگر در این سال‌ها به دنبال آن بوده‌ایم که 1+5 و
در واقع آمریکا که مدعی بحث غنی‌سازی ایران است، حق غنی‌سازی ما را به رسمیت
بشناسد، هدف درستی نبوده است.

وی ادامه داد: در دوره مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی ما به
دنبال آن بودیم، زمانی که توانایی غنی‌سازی در کشور ایجاد و امکاناتش فراهم شد،
شروع به غنی‌سازی کنیم و تلاش کنیم از طریق مذاکرات توافق مخالفان غنی‌سازی را به دست آوریم. ما منتظر این نبودیم که به ما بگویند غنی‌سازی حق ماست، بلکه مرحله بالاتر از آن برای ما مهم بود، این که در عمل غنی‌سازی را انجام دهیم. تا جایی که من می‌دانم و در طول مذاکراتی که در آن حضور داشتم، هدف این بود که غنی‌سازی راانجام دهیم، نه این که حق غنی‌سازی را در یک دادگاه یا پشت میز مذاکره به لحاظ حقوقی به اثبات برسانیم.

از موضع آمریکا که غنی‌سازی را برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد،
مطلع بودیم

ناصری در پاسخ به این پرسش که شما و تیم مذاکره‌کننده در زمان آقای روحانی از استدلال آمریکا مبنی بر این‌که حق غنی‌سازی را برای هیچ کشوری به رسمیت
نمی‌شناسد، مطلع بودید؟ با بیان این‌که "بله مطلع بودیم" اظهار کرد:
آمریکا موضع احمقانه‌ای در این‌باره دارد و بر آن مصر است. آن‌ها معتقدند تعبیر و
تفسیر از ان‌پی‌تی شامل غنی‌سازی نمی‌شود. در حالی که این تعبیر یک موضوع کاملا
غیرحقوقی و سیاسی است و آن‌ها با قدرت سیاسی‌شان سعی کردند آن را در دنیا جا
بیندازند. آن‌ها در عمل خیلی تلاش کردند تا با اعمال فشار این استدلال را به یک
موضع سیاسی، حقوقی و بین‌المللی تبدیل کنند و وقتی موفق نشدند به این خواسته خودبرسند سعی کردند دولت‌ها را در قبال دریافت امتیازاتی ترغیب کنند تا از این حق خود دست بکشند.

این دیپلمات با سابقه کشورمان تصریح کرد: حق غنی‌سازی جزء حقوق کشور و
غیرقابل انفکاک از معاهده ان‌پی‌تی است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند اگر آمریکا اعلام کند که حق
غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد دیگر نمی‌تواند علیه ایران اقدام تنبیهی،
تحریمی انجام دهد، با بیان این که این تصور به لحاظ حقوقی اشتباه است، گفت: از نظر حقوقی این تصور غلط است که اگر حق ما را به رسمیت شناختند، پس دیگر هیچ محدودیتی نمی‌توانند اعمال کنند. بر اساس منشور سازمان ملل حق جنگ و شروع درگیری مسلحانه وجود ندارد، اما حق دفاع از خود وجود دارد. فرض کنید شما وارد یک درگیری با هدف دفاع از خود می‌شوید و موضوع به شورای امنیت می‌رود، ممکن است شورای امنیت نظر دهدکه اقدام شما دفاع نبوده است و علیه شما رای دهد. بنابراین حتی اگر آمریکا می‌گفت که حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناسد، می‌توانست به بهانه قصورات محدودیت‌هایی درباره ایران اعمال کند. از این رو معتقدم نباید به این سمت برویم که آمریکا حق ما که حق ذاتی کشور بر اساس ان پی تی است و بر اساس قوانین بین‌المللی به طور کامل روشن است را به رسمیت بشناسد. این حرف به لحاظ حقوقی بی‌معنا و به لحاظ تاکتیکی و سیاسی اشتباه است و ما را در مسیر غلط قرار می‌دهد.

ناصری تاکید کرد: آن‌چه آن‌ها اصرار داشتند این بود که ایران هیچ وقت غنی‌سازی را انجام ندهد.

قرار دادن شناسایی حق غنی‌سازی در مذاکرات به عنوان هدف، یک اشتباه بوده است.

وی در پاسخ به این که شناسایی حق غنی‌سازی مهم‌ترین محور بسته‌های
پیشنهادی ایران به 1+5 در سال‌های گذشته بوده است؟ اظهار کرد: بعید می‌دانم در
مقطعی از مذاکرات هدف، شناسایی حق غنی‌سازی بوده باشد و اگر هم مطرح شده یک اشتباه است.

هدف اول، میانی و نهایی مذاکرات شناسایی غنی‌سازی در عمل بوده است

این عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در پاسخ به این پرسش که در
بین مقامات دولت و تیم مذاکره‌کننده فعلی نیز درباره آن چه در چارچوب "برنامه
اقدام مشترک" درباره غنی‌سازی گفته شده است اختلاف‌نظر است؟ گفت: این دوگانگی یک مغلطه است. از روز اول هدف این بوده که در عمل غنی‌سازی صورت گیرد. ممکن است هر کس از این مساله برداشت متفاوت داشته باشد، اما معنای آن‌چه در توافق آمده این است که حق‌ ما برای غنی‌سازی را در عمل شناسایی کردند و پذیرفتند غنی‌سازی را در یک چارچوب مشخص انجام دهیم. این هدف اول، میانی و نهایی مذاکرات بوده است و امتیاز بزرگ توافق ژنو هم همین است که بالاخره پس از 10 سال درگیری با آمریکا، پذیرفتندتا غنی‌سازی را انجام دهیم و از این منظر توافق ژنو را یک "پیروزی بزرگ" می‌دانم.

این مذاکره‌کننده با سابقه کشورمان که تجربه مذاکره در مقاطع و
موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز کشور داشته است درباره مذاکرات صورت گرفته در سال‌های
اخیر با 1+5 گفت: از نظر من مذاکرات قبلی وقت تلف کردن نبوده است، چون ما را به
هدف‌مان که غنی‌سازی و استمرار آن بود رساند. از سویی در چارچوب "برنامه
اقدام مشترک" نیز انجام غنی‌سازی و استمرار آن امری محرز است.

توافق ژنو یک توافق سیاسی است و نباید به آن نگاه مبالغه‌آمیز حقوقی
داشت

او در پاسخ به این پرسش که انتقاداتی به لحاظ حقوقی به متن توافق در
سطوح مختلف مقامات عالی و صاحب‌نظران وجود دارد و اخیرا تیمی از حقوقدانان قرار
است تیم هسته‌ای را پشتیبانی کند، تصریح کرد: توافق ژنو یک توافق سیاسی است و یک
قرارداد نیست که حقوقدانان بخواهند با دقت آن را نگارش کنند. این توافق ژنو یک
تفاهم سیاسی است که به دو طرف امکان و فرصت می‌دهد درباره موضوعی که ظاهرا هر دو
نیت حل آن را دارند، قدم‌هایی بردارند از این رو مکانیزم‌های تدوین و تهیه توافق و
اجرای آن هم سیاسی است. این توافق به گونه‌ای صورت گرفته که اگر یک طرف احساس کند
طرف مقابل در مسیر اجرا درست پیش نمی‌رود، امکان آن را دارد که به نقطه قبل از
توافق بازگردد.

ناصری تاکید کرد: نگاه مبالغه‌آمیز حقوقی به "برنامه اقدام
مشترک" اشتباه است و ممکن است ما را به نتیجه‌گیری‌های غلط بکشاند.

وی در پاسخ به این‌که اما توافق نهایی قرار است به تایید شورای امنیت
برسد از این رو تک تک واژگان این توافق بار حقوقی بین‌المللی داشته و تعهدات بین‌المللی
ایجاد می‌کند؟ گفت: حتما همین‌طور است. اما در شورای امنیت متن حقوقی وارد نمی‌شود،
بلکه آن هم سیاسی خواهد بود. کمتر می‌بینیم در شورای امنیت بیانیه یا قطعنامه‌ای
تنظیم شده باشد که حقوقدانان آن را تنظیم کرده باشند. ممکن است حقوقدان‌ها نظر
دهند، اما آن‌ها تنظیم‌کننده نیستند. شورای امنیت یک نهاد سیاسی امنیتی است که
البته در چارچوب حقوقی قرار دارد.

توافق ژنو به اهداف کشور در موضوع هسته‌ای هیچ خدشه‌ای وارد نکرده است

مذاکره‌کننده پیشین کشور با بیان این‌که توافق ژنو را واقعا
"خوب" می‌دانم و هیچ انتقاد جدی به آن وارد نمی‌بینیم، درباره
انتقادهایی که از سوی برخی در کشور به این توافق وارد شده است، گفت: عده‌ای نظرات
انتقادآمیزشان به توافق بر اساس جهت‌گیری سیاسی‌شان است که البته مساله‌ای هم نیست
و می‌تواند وجود داشته باشد. اما آن‌هایی که دلسوزانه و واقع‌بینانه توافق را
پیگیری می‌کنند، بدانند که به طور
قطع در این توافق خدشه‌ای به برنامه هسته‌ای ایران بر اساس برنامه‌ها و اهدافی که
کشور دارد، وارد نشده است و محدودیت‌ها و قیودی که در چارچوب توافق پیش‌بینی شده هیچ کدام به شکلی نیست که ایران را از اهدافش دور کند و یا رسیدن به آن اهداف رابه تعویق بیندازد
.

آمریکایی‌ها در اجرای گام اول بد عمل کردند و نشان دادند کلک هستند

ناصری در ادامه این گفت‌وگو درباره نحوه اجرای گام مقدماتی توافق ژنو با بیان این‌که متاسفانه آمریکایی‌ها در گام نخست اجرای توافق بد عمل کردند، تصریح کرد: آمریکایی‌ها در گام نخست به جای اعتمادسازی، اعتماد‌زدایی کردند و فکر می‌کنم
ثابت شد که باید به مواضع، حرف‌ها و تعهداتشان با دیده شک و تردید بسیار عمیق نگاه کرد.

وی با بیان این‌که "متاسفانه بخش اجرایی توافق موقت ژنو دچار موانع و مشکلات زیادی شده است" اظهار کرد: بخشی از این موانع به خاطر آن است که دستگاه اجرایی کشور که عمدتا دولتی است دچار یک بروکراسی مزمن است چرا که خود
به خود هر حرکت جدیدی برای اجرا شدن به ماه‌ها زمان نیاز دارد. اما در آن طرف هم،
آمریکایی‌ها سوء استفاده کردند؛ در عین این‌که مراقب بودند عملی نکنند که صریحا
نقض توافق باشد، اما با ظرافت طوری روند را پیش بردند که از مجموع اقداماتشان حسن نیت استنباط نمی‌شود و در این قضیه نشان دادند که اهل کلک و نارو زدن هستند.

این دیپلمات با سابقه کشور در پاسخ به این پرسش که انتقاد مشخص شما به
توافق ژنو چیست؟ گفت: تنها ایرادی که به توافق ژنو داشتم این بود که ای کاش توافق
اولیه هم موقت نبود و یک‌باره توافق نهایی صورت می‌گرفت، اما فکر می‌کنم خوب شد که
ابتدا در یک توافق موقت رفتار آمریکایی‌ها را دیدیم که صداقت ندارند. آن‌ها تا
جایی که ممکن است از هر ابهام، نکته و عبارتی سعی می‌کنند استفاده کرده و به
تعهداتشان عمل نکنند یا اجرای آن‌ها را به تعویق بیندازند.

وی گفت: قسمت مثبت اجرای موقت توافق ژنو این است که ما را نسبت به
توافق بعدی بسیار هوشیارتر کرده است.

باید با آمریکایی‌ها در جزییات اجرایی هم به توافق رسید و به کلیات
اکتفا نکرد

این عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اظهار کرد: معتقدم رسیدن به
توافق نهایی چندان طول نخواهد کشید ولی توافق اجرایی ولو این که ماه‌ها به طول
انجامد، باید با تمام جزئیات اجرایی که آمریکایی‌ها متعهد می‌شوند، باشد. چرا که
به هیچ وجه نمی‌توان بر روی تعهدات کلی به آن‌ها اعتماد کرد. باید وارد جزئیات شد
و در هر بخش و اقدام جزء به جزء مسایل را بررسی و تعیین کرد ولو این‌که متن توافق
طولانی و قطور شود. آن‌ها به راحتی در جزئیات اجرایی، تعهداتشان را به تعویق می‌اندازند
و از سویی با موضع‌گیری‌های سیاسی، فضای فشار و تنش‌ داخلی را برای ما ایجاد می‌کنند.

در بخش اجرایی توافق ژنو رگه‌هایی از برخورد آمریکایی‌ها با توافق
الجزایر را می‌بینم

ناصری با اشاره به قرارداد الجزایر یادآور شد: در توافق الجزایر
آمریکایی‌ها نشان دادند که چطور هر عبارت و لغتی را به گونه‌ای تفسیر کردند که در
عمل هدف از آن بخش و تعهد از بین رفت و من در بخش اجرایی توافق ژنو رگه‌هایی از
برخوردی که آمریکایی‌ها در الجزایر داشتند را می‌بینم، اما این مساله با مراقبت‌ها
و دقت بیشتر قابل حل است. با توافق ژنو و نحوه اجرای آن روشن شد که نمی‌توان به
آمریکا در اجرا اعتماد کرد و فکر می‌کنم در سطح کلان هم تصمیم‌گیران متوجه این
مساله شده‌اند.

متنی از سوی ایران برای ارایه در مذاکرات بعدی در حال تهیه است

این دیپلمات با سابقه کشور درباره نحوه نگارش متن توافق نهایی اظهارکرد: آن‌چه که از اخبار شنیده می‌شود متنی از سوی جمهوری اسلامی در حال تهیه ونگارش است تا در نشست بعدی مذاکرات بر روی آن بحث شود.

خوشبینی دو طرف در رسیدن به توافق نهایی واقعی است

همه مسایل در چارچوب توافق نهایی قابل حل است

این عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در ادامه در پاسخ به این پرسش
که خوش‌بینی دو طرف در رسیدن به توافق نهایی یک استراتژی برای نگه داشتن فضای مثبت است یا امری واقعی؟ با بیان این‌که این خوش‌بینی "واقعی" است، گفت: آن‌چه از مسایل باقی‌مانده در چارچوب توافق نهایی می‌فهمم، همه مسائل قابل حل است.

بحث موشکی خیلی جدی نیست

ناصری درباره بحث موشکی نیز خاطرنشان کرد: به نظرم بحث موشکی خیلی جدی
نیست و قابل حل و فصل است. اگر قطعنامه 1929 که در آن به مباحث موشکی ایران اشاره شده است را نگاه کنید می‌بینید که مساله محدودی را در این باره مطرح کرده است.

از سویی طرف مقابل می‌داند اگر بخواهد از این مساله محدود که در قطعنامه به آن اشاره شده است فراتر رفته و سوء استفاده کند، مذاکرات به طور اساسی از بین می‌رود، از این رو بعید می‌دانم آن‌ها وارد این فضا شوند. نباید تبلیغات و فضاسازی‌ها در
آمریکا در این‌باره را جدی گرفت.

وی در عین حال تاکید کرد که "مقامات ایران اجازه نمی‌دهند مساله موشکی ایران در دستور کار مذاکرات هسته‌ای قرار گیرد و آمریکا هم این موضوع را می‌داند. اما برای سایر مسائلی که در چارچوب مذاکرات برای گام نهایی مطرح است، حتما راه‌حل وجود دارد."

او درباره رویکرد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای نیز خاطرنشان کرد: تاکنون
نیت دست‌اندرکاران دولتی آمریکا بر این بوده است که در بحث هسته‌ای ایران به یک
راه‌حل مسالمت‌آمیز برسند و اگر این روند ادامه یابد رسیدن به راه‌حل در ماه‌های
آینده امکان‌پذیر است.

دولت فعلی آمریکا هنوز نیتش حل مساله هسته‌ای است

این عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درباره برخی مواضع آمریکا از
جمله این‌که دائم می‌شنویم از گزینه روی میز هم زمان با مذاکرات هسته‌ای و بعد از
توافق ژنو صحبت می‌کنند؟ گفت: به نظر من با وجود این‌که آمریکا در"اجرای" توافق حسن نیت نداشته است، اما دولت فعلی آمریکا هنوز نیتش حل مساله هسته‌ای است. آن‌چه درباره گزینه روی میز می‌شنویم بخشی از مذاکره و فرآیند آن است و صرفا بحثی تبلیغاتی است. وقتی ما مذاکره را در سال 2003 شروع کردیم و بحث حمله آمریکا به عراق مطرح شد، برداشت ما این نبود که گزینه "نظامی" روی میز جدی است. البته بخش‌های مربوطه برای تهدید احتمالی و گزینه نظامی برنامه‌ریزی داشتند اما هیچ وقت آن را جدی نگرفتیم.

موضوع هسته‌ای ایران تنها موضوعی است که اوباما احتمال موفقیت در آن
را می‌بیند.

این دیپلمات باسابقه کشورمان در پاسخ به این پرسش که اوباما برای رسیدن
به نتیجه در بحث ایران، سوریه و صلح خاورمیانه در آستانه انتخابات کنگره در سال
جاری میلادی اولویت را به کدام خواهد داد؟ گفت: اوباما در بحث سیاست خارجی موفق نبوده و حتی در مسیر به نتیجه رسیدن در موضوعات فوق هم نیست، در حالی که در آستانه انتخابات کنگره در سال 2014 قرار دارد. در عین حال معتقدم موضوع هسته‌ای تنها موضوعی است که احتمال و شانس موفقیت در آن را می‌بیند.

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت سیدمحمد خاتمی درباره سه
سناریوی مطرح از سوی برخی کارشناسان درمورد توافق ژنو یعنی "خرید زمان"،
"حفظ چهره‌ای هسته‌ای همراه با تعداد سانتریفیوژ و غنی‌سازی محدود" یا
"ادامه مسیر گذشته با حداکثر توان و ظرفیت هسته‌ای بدون توجه به تهدیدات
نظامی و اقتصادی" با رد این سه سناریو گفت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای
توافق ژنو که محور اصلی آن ادامه غنی‌سازی است به هدفش رسیده است و بقیه مسایل حاشیه و قابل حل است، مگر این‌که آمریکایی‌ها بخواهند از این موضع به طور اساسی عقب‌نشینی کنند که البته تاکنون هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی آن‌ها وجود ندارد.

ما به اهداف مصوب کشور در بحث هسته‌ای رسیده‌ایم ذخیره اورانیوم غنی شده 5 درصدی کشور به میزانی که طراحی و برنامه‌ریزی شده باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از احتمال اکسید کردن ذخایر اورانیوم
5 درصدی ایران در توافق نهایی و بلند مدت نگران هستند، با تاکید بر این که
"ذخیره اورانیوم غنی شده 5 درصدی کشور به میزانی که طراحی و برنامه‌ریزی شده
است باقی می‌ماند و مساله مهم برای ایران هم همین است" افزود: ما به اهداف
مصوب کشور در بحث هسته‌ای رسیده‌ایم.

او ادامه داد: از سویی اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند امکان بازگرداندن اکسید اورانیوم 5 درصد به اورانیوم 5 در صد در حدود دو هفته امکان‌پذیر
است.

ناصری در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین تهدید و مانع به نتیجه نرسیدن
مذاکرات هسته‌ای چیست؟ اظهار کرد: موانع زیاد است، اما مجموعه موانع و مخالفت‌های داخلی و خارجی را آن قدر جدی نمی‌بینم که مانع یک توافق شود.

 

 
واژه کلیدی :سیروس ناصری و واژه کلیدی :ذخیراورانیوم و واژه کلیدی :سانتریفیوژ و واژه کلیدی :گزینه نظامی
نویسنده : reza gilany ; ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

یک بار پزشک مسیحی‌اش، تصادفی متوجه حالات او شد و سخت تحت تأثیر نیایش‌های او قرار گرفت. با اینکه هم‌مسلک و هم‌زبان با سید محمد نبود،‌ از سید خواهش کرد ‌به او اجازه بدهد بعضی از شب‌ها که سید در حال راز و نیاز است، او هم در کنارش باشد.

وقتی سید محمد برای معالجه زخم‌های شیمیایی در لندن بود، شب‌ها در گوشه‌ای از بیمارستان به مناجات و توسل و دعا مشغول می‌شد. یک بار پزشکش‌ تصادفی متوجه حالات او شد و سخت تحت تأثیر نیایش‌های او قرار گرفت. با اینکه هم‌مسلک و هم‌زبان با سید محمد نبود، ‌از سید خواهش کرد که به او اجازه بدهد بعضی از شب‌ها که سید در حال راز و نیاز است او هم در کنارش باشد. از آن به بعد بعضی شب‌ها این پزشک مسیحی به کنار سید می‌آمد. سید، مناجات می‌خواند و او هم گریه می‌کرد.

آری او کسی نبود جز سردار شهید سید محمد صنیع خانی که بنیانگذار و فرمانده ترابری سپاه در دوران دفاع مقدس بود. وی نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در ایجاد تحرک در یگان‌های رزم و پشتیبانی و رفع کمبود وسائل نقیله سنگین داشت‌ و به شایستگی از عهده این وظیفه خطیر بر‌آمد.

آخرین مسئولیت شهید صنیع خانی، قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه بود. او در فاو و به ویژه در عملیات والفجر۱۰ در حلبچه در معرض گازهای شیمیایی قرار گرفت و آسیب دید. پس از پایان جنگ به رغم درد و رنج مجروحیتش، به کشور و مردم محروم خدمت کرد و آرام آرام همانند شمعی سوخت و به متن جامعه، نورانیت بخشید. او کام بسیاری از هموطنان محرومش را با یاری بی‌دریغ شیرین کرد و سرانجام ‌در چهاردهم شهریور ماه سال ۱۳۷۴ به آرزوی دیرینه‌اش رسید.

آنچه می‌خوانید خاطرات شگرفی است از زبان دوستانش‌ که در کتاب مه‌شکن به نگارش درآمده است:با جایزه صد هزار تومانی امام چه کرد؟

سید از آن نیروهای انقلابی بود که خیلی دور‌تر از جلو پایش را می‌دید، از‌‌ همان موقع‌ها می‌گفت که دشمنان ما نمی‌توانند ببینند جوانانی که قرار بود در فرهنگ پهلوی در کاباره‌ها پرسه بزنند، حالا دور امام را گرفته‌اند و همین طوری روز به روز مومن‌تر و انقلابی‌تر شوند و پیشرفت کنند. می‌گفت دیر یا زود، مواد مخدر را مثل نقل و نبات می‌ریزند کف دست و توی جیب بچه‌هایمان. سید محمد همیشه راست می‌گفت و درست حدس می‌زد، چون خودش صادق بود. کمیته مبارزه با مواد مخدر را راه انداخت و شد بلای جان قاچاقچی‌ها.

قاچاقچی‌ها دست و بالشان را جمع کرده بودند. خیلی‌هاشان یا دست کشیده بودند یا رفته بودند به یک شهر و دیار دیگر. خرده‌پا‌ها هم وقتی گیر می‌افتادند و می‌دیدند که سید محمد مثل برادر برایشان دلسوزی می‌کند، همکاری می‌کردند و ‌می‌شدند، مخبر کمیته مبارزه با مواد مخدر. محموله‌های ریز و درشت را زیاد گرفت؛ از پنجاه گرم ‌تا ۱۲۰ کیلو. یکی از کارهای بزرگ سید محمد، کشف ‌محموله‌ای بود که در آن روز‌ها رقم خیلی بزرگی می‌شد. کشفی که سید محمد به خاطر اینکه دل امام را شاد کرده بود، خدا را شکر می‌کرد و می‌گفت که انشا‌ءالله این شادی امام ذخیره آخرتم بشود.

قاچاقچی‌ها که بعداً شش تن از آنان ‌اعدام شدند، نزدیک دو میلیون تومان پیشنهاد رشوه داده بودند. بیش از صد کیلو هروئین از آن‌ها گرفته بودند که وقتی خبرش به امام رسید، اظهار خشنودی کرده و از مسئولان آن روز‌ها خواست که سید محمد را تشویق کنند. صد هزار تومان روزهای اول انقلاب پول زیادی بود، خیلی زیاد. صد هزار تومان به محمد پاداش دادند.

اما سید محمد حتی یک ریال از آن پول را برای خودش برنداشت که هیچ، برای تبرک هم حاضر نشد چیزی از آن رقم را بردارد. همه آن صد هزار تومان را بین نیرو‌هایش تقسیم کرد، یعنی بین کسانی که اگر توان و جرأت و مدیریت سید محمد نبود، شاید نمی‌توانستند یک نخ سیگار هم کشف کنند؛ اما سید محمد انگار همه دنیا را به او بخشیده بودند، شادمانی امام برایش کافی بود.

ابتکار عجیب یک تکه ریل سیار!

نخستین شاهکارش در جبهه ماجرای پل قطور بود که آن روز‌ها، خیلی سر و صدا کرد. یکی از برنامه‌های دشمن زدن راه‌های تدارکاتی بود که حتی مایحتاج مردم عادی هم نتواند به کشور وارد شود. آن روز‌ها هم که از خودمان چیزی نداشتیم، نخود و لوبیای آب گوشتمان هم وارداتی بود. یکی از راه‌هایی که کالا به ایران وارد می‌شد، از مرز ترکیه بود. قطارهای باری باید از پل قطور عبور می‌کردند. بعثی‌ها آن پل را زدند. قطار‌ها پشت مرز ماند. وضع مملکت عادی نبود. جنگ شروع شده بود. بعضی از شهر‌ها را دشمن گرفته بود. اگر بحث وارد نشدن کالا و ارزاق مردم هم پخش می‌شد در شهر‌ها، شایعه قحطی مثل برق و باد همه جا را می‌گرفت و وضع شهر‌ها به هم می‌ریخت.

سید محمد از ماجرا خبردار شد، درنگ نکرد. با هم رفتیم به محل پل. بدجوری خراب شده بود. فکر تعمیر و ساخت دوباره‌اش را از سر بیرون کردیم. سید محمد دور‌ها را می‌دید و طرحی را که در ذهنش جرقه می‌زد، به سرعت ارزیابی و اصلاح و عملیاتی می‌کرد. انگار یک مه شکن بود که وقتی روشن می‌شد، راه پیدا می‌شد. سریع برگشتیم تهران. بیست و چهار ساعت نشد که کاروانی از تریلی‌های کمرشکن را راه انداخت. کلی ریل قطار بار تریلی‌ها کرد‌ و فرستادشان به نزدیک‌ترین خط آهنی که فاصله چندانی با پل نداشت. باید دید که وقتی کسی به راهش ایمان دارد، خدا چگونه کمکش می‌کند؟ در نظر بگیرید، پل خراب و واگن‌های قطار آن طرف پل تلنبار شده و این طرف یک راه خاکی که پر پیچ و خم بود و از کف دره می‌گذشت و می‌رسید آن طرف پل؛ یعنی بین دو خط آهن، یک دره فاصله افتاده بود.

سید محمد اهل فکر بود، اهل تدبیر. اهل پیدا کردن راهکار‌های ابتکاری و جسورانه. خب، چکار کرد؟

از تهران نیرو و امکانات برد. روی کفی تریلی‌ها، ریل نصب کرد. از جایی که خط آهن قطع شده بود، زیرسازی کرد؛ طوری که وقتی کف تریلی می‌چسبید به خط آهن، می‌شد یک تکه ریل سیار! این طوری تریلی‌ها می‌رفتند آن سوی پل و طرف ترکیه، واگن قطار را بار می‌زدند و می‌آمدند این طرف دره و آن‌ها را منتقل می‌کردند به ریل سالم این طرف! واگن‌ها همه منتقل شدند و کالاهای مانده در مرز، بدون هیچ جنجال و اتفاق ناگواری، وارد خاک ایران شد؛ حتی در بولتن‌های محرمانه آن موقع نوشتند که بعضی از کشورهای هم پیمان صدام گفته‌اند که پل انگار شب‌ها ساخته و روز‌ها خراب می‌شود، چون هیچ خللی در ورود کالا به ایران وارد نشده است! این یکی از ابتکارات سید محمد بود. اصلاً وقتی قرار می‌شد کاری نشدنی را انجام بدهد، همه حواسش می‌رفت به آن کار تا راه حل مناسب را پیدا کند.

حاجی! دلم می‌خواد صورتم رو بذارم روی سنگ...

حاجی جون! قربون اون چشمات برم الهی، اگه خدا تو رو توی مسیر زندگی من قرار نمی‌داد، معلوم نبود من، همین مریض احوال رنجور و درمانده که یه روزی باد تو غبغبش انداخته بود و خودش رو دانشجوی بهترین کالج لندن می‌دونست، الان توی کدوم دیسکو و کاباره و توی کدوم گداخونهٔ انگلیسی، معتاد و لاابالی مرده بود؟ فراموش نمی‌کنم حاجی جون! قربون خنده‌هات بشم، مسلمون بودم خیر سرم؛ اما فقط اسمم مسلمون بود. آره، هیچ وقت توی روم نگفتی و هر دفعه یه جوری از سوالم فرار کردی اما می‌دونم تو هم فهمیده بودی که نه ایمان داشتم نه اخلاق؛ فقط چون خیلی دل بزرگی داشتی، هی به من گفتی که ذات و فطرت پاکی دارم. هی به یادم می‌انداختی که مادرم سید است و شیر پاک خورده‌ام. هی نمازخون بودن بابام رو به یادم می‌آوردی.

مگه می‌شد متوجه حرف‌ها و نگاه‌هام نشده باشی؟! می‌فهمیدی، خوب هم می‌فهمیدی؛ حتی وقتی زیر ماسک اکسیژن و سرم بودی، حواست بود که چشمم رو به روی هیچ پرستاری نمی‌بستم. بستن چیه؟! زل می‌زدم، خیره می‌شدم. همون وقتی که بر عکس تو که همیشه، حتی نگاهشون هم نمی‌کردی و فقط زیر لب می‌گفتی لا اله الا الله و من خیال می‌کردم که داری دعا می‌خونی. چه قدر احمق بودم که نمی‌فهمیدم داری قیامت رو یاد من میاری! حاجی جون! قربون صدای گرمت برم! تو دستم رو گرفتی، تو راه رو نشونم دادی.

می‌دونم از این حرف‌ها خوشت نمی‌آد، ولی تو من رو مسلمون کردی. وگرنه من، دانشجوی بی‌ادبی که برای پانسمان دستش به بیمارستان اومده بود و فهمیده بود که چند تا ایرانی هم اون جا هستن و واسه سر به سر گذاشتن و تفریح اومده بود که به بچه‌های جنگ بخنده، کجا و افتادن تو دام محبت و ایمان و لبخند تو کجا؟! به قول خودت، فقط خدا از دل بنده‌هاش خبر داره.

یادته وقتی می‌خواستم سر به سرت بذارم، کنارت و روی تختت توی بیمارستان دراز می‌کشیدم و می‌گفتم که حاجی! بریم مک دونالد و دو تا همبرگر ذبح غیر اسلامی بخوریم؟! یادته؟ حاجی! قربون خنده هات برم! همیشه می‌گفتی که خدا شهدا رو خیلی دوست داره. اگه وساطت کنی، حتماً خدا اجازه می‌ده که یه سرطانی هم به دست بوس شهدا بیاد. وساطت می‌کنی؟ آره، قربون دل مهربونت برم؟! همین، آرزوی دیگه‌ای ندارم، تو رو که ببینم، می‌دونم همه دردهام یادم می‌ره، راحت می‌شم حتماً؛ مطمئنم به جدت!

حاجی! دلم می‌خواد صورتم رو بذارم روی سنگ؛ اینجا، درست روی کلمه شهید. دلم می‌خواد بوی نوشته سردار شهید سید محمد صنیع خانی رو حس کنم؛ همین جا، چه عطری داره؟! دیدی گفتم که آروم می‌شم؟ می‌بینی سایه پرچم یا حسین چه پر و بالی می‌زنه روی صورتم؟ می‌خوام چشمام رو ببندم و بهت سلام بدم:

سلام سید محمد! قربون صورت و نگات!
واژه کلیدی :سردارصنیع خانی و واژه کلیدی :معالجه زخمهای شیمیایی و واژه کلیدی :فرمانده ترابری سپاه و واژه کلیدی :کتاب مه شکن
نویسنده : reza gilany ; ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

روایت روزنامه‌ای از پیشنهادهای امریکایی به رئیس‌جمهوری ایران

در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای که قرار است نگارش متن توافق جامع بین دو طرف در آن آغاز شود، روزنامه‌ها به محتوای این توافق پرداخته‌اند. این در حالی است که یک‌ روزنامه‌‌ از پیشنهادهای اقتصادی آمریکا به ایران خبر داده است. ابعاد گوناگون ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه، دیگر مطلب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه است.

روایت روزنامه‌ای از پیشنهادهای امریکایی به رئیس‌‌جمهوری ایران

اعتماد در مطلبی با تیتر «پیشنهادهای امریکایی به رئیس جمهوری ایران» نوشته است: «دلواپسی»‌های داخلی هنوز نتوانسته اشتیاق شرکت‌های خارجی و علی الخصوص امریکایی‌ها را برای حضور در بازار ایران کم کند. تنها یک روز پس از تجمع «دلواپسان هسته‌ای» در سفارت سابق امریکا منابع بین‌المللی از یک پیشنهاد جدید اقتصادی امریکایی‌ها برای دولت ایران رونمایی کردند: سرمایه‌گذاری شرکت کرایسلر در ایران؛ پیشنهادی که گفته می‌شود از طریق کانال‌های دیپلماتیک به رئیس جمهوری ایران منتقل شده است. این یعنی سنگین‌تر شدن گزینه‌های اقتصادی روی میز دولت یازدهم. بعد از توافق ژنو اول سرمایه داران فرانسوی بودند که چمدان سفر به تهران را بستند تا بلکه بتوانند سرمایه‌های خود را در آینده راهی بازار ایران کنند. بعد از آن هم کره‌ای‌ها و آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها آمدند.

اما در این میان چیزی که برای بازار ایران بیش از همه هیجان برانگیز بوده، اعلام آمادگی شرکت‌های امریکایی برای پر کردن جای خالی ۳۵ ساله‌شان است. تندروهای دو طرف خیلی تمایل به گشوده شدن باب روابط مستقیم ایران و امریکا ندارند. گر چه دوران «نه» گفتن‌های مکرر ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای با پایان عمر دولت دهم تمام شد اما افق آینده هنوز آنچنان شفاف و روشن نیست. فعلا در میانه روابط متزلزل و همچنان «غیر حسنه» ایران و امریکا تنها یک «امید» به آینده عامل پیشبرد مذاکرات است، امید، که معلوم نیست نهایتا چه بر سر آن خواهد آمد. در این فضای سیال و نامطمئن اما سرمایه‌های امریکایی با چه جراتی راه ایران را در پیش گرفته‌اند؟ این سؤالی است که افزوده شدن لیست شرکت‌های امریکایی مشتاق ورود به بازار ایران آن را اجتناب ناپذیر می‌کند.

شاید در میان پستی و بلندی‌های روابط ایران و امریکا همه واقعیت آن چیزی نباشد که به نظر می‌رسد قابل رویت است. اینجا تنها چیزی که می‌تواند به عنوان نخستین جواب به سؤال یاد شده مطرح شود، یک چیز است: دیپلماسی پنهان. آیا تلاش‌های دیپلماتیک روابط ایران و امریکا چیزی بیش از رویدادهای رسمی است؟ احتمال دارد. منابع غربی اسفند ماه گذشته گزارش داده بودند که بیژن زنگنه در جریان اجلاس داووس مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی امریکا را گردهم آورد و قراردادهایی به آن‌ها پیشنهاد کرد که با قرارهای قبل، از نظر سود و جذابیت بسیار متفاوت بود. این موضوع نه تنها هیچ گاه مورد تکذیب وزارت نفت قرار نگرفت بلکه بعد از آن علی ماجدی، معاون بین‌الملل وزارت نفت هم تصدیق کرد که مذاکراتی غیر رسمی در جریان اجلاس داووس بین ایران و شرکت‌های نفتی امریکایی انجام شده است.

این شاید تنها نمونه‌ای از «دیپلماسی پنهان» ایران و امریکا در ماه‌های گذشته باشد. روزنامه فیگارو دو روز پیش از قول یک منبع غربی در تهران گزارش داد که «در ماه فوریه، ده‌ها تن از رؤسای دانشگاه‌های امریکایی از بهترین دانشگاه‌های ایران، ازجمله دانشگاه صنعتی شریف تهران، بازدید به عمل آوردند. این هیأت امریکایی علاوه بر دیدار با وزیر آموزش و پرورش و محمد نهاوندیان مشاور اقتصادی رئیس جمهور با حسن روحانی ملاقات کردند».

این روزنامه تأکید کرده که این اقدام سه هفته پس از آن برای ایرانی‌ها نتیجه داد؛ جایی که دولت امریکا محدودیت ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های امریکایی را لغو کرد. همچنین گفته شده که ایران یک «بسته بزرگ» برای ایالات متحده کنار گذاشته تا قدری از تنش روابط که همچنان در کنگره در رابطه با لغو تحریم‌ها علیه ایران به چشم می‌خورد، کاسته شود و علاوه بر آن نامه‌هایی درخصوص آغاز همکاری در بخش‌های هوایی و نفتی رد و بدل شده است. تحولات رخ داده در روابط اقتصادی دو کشور شاید بتواند به اثبات این ادعا کمک کند. از یک سو قطعی شدن حضور دوباره بویینگ در ایران و از سوی دیگر اتفاقات اجلاس داووس و اقدامات وزارت نفت می‌تواند اثباتی باشد بر همین ادعا.

در ‌۳۵ سال اخیر ایران بار‌ها بوده که دیپلماسی پنهان دولت‌ها به فراخور تحولات آشکار شده است. جریان مک فارلین در دهه ۶۰ و سفر علی اکبر ولایتی به فرانسه و دیدار با «ژان دیوید لویت» مشاور ویژه دیپلماتیک سارکوزی در سال‌های اخیر شاید دو نمونه از این اقدامات باشد. در نخستین ماه‌های عمر دولت یازدهم، تهران مقصد برخی سفرهای دیپلماتیکی بود که گفته می‌شد با هدف ارسال پیام بین ایران و امریکا انجام شده است. اواخر مرداد ۹۲ جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد که یک دیپلمات برجسته امریکایی است، با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل در تهران پس از دیدار فلتمن با مقام‌های ایرانی اعلام کرد که بر اساس خواسته میزبان، او درباره مسائل دیگر هم صحبت شده است. پس از او هم سلطان قابوس راهی تهران شد تا همگان فرضیه میانجیگری عمان در روابط ایران و امریکا را مطرح کنند. چه آنکه وزیر خارجه این مسأله را که سلطان قابوس پادشاه عمان حامل پیام‌هایی از امریکا برای ایران بوده رد نکرد.

بلافاصله بعد از آن هم سفر ولفگانگ آمادنوس برولهارت، مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه سوییس که حافظ منافع امریکا در تهران است، گمانه زنی‌ها را شدت بخشید. در‌‌ همان ایام‌گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا که سابقه‌ای طولانی از فعالیت در امور مربوط به خاورمیانه و به خصوص ایران دارد و در ۵ دولت عضو شورای امنیت ملی دولت امریکا بوده، گفت که «ایران و امریکا به کانال مخفی برای مذاکره نیاز دارند‌».

محورهای احتمالی توافق جامع هسته‌ای

شهروند به «نشانه‌هایی برای خوش‌بینی» در مذاکرات ایران و آژانس پرداخته و نوشته: مذاکرات تهران، نیویورک و وین که تقریبا به صورت همزمان برگزار می‌شود، امید به پیشرفت سریع در دستیابی به راه حل نهایی را افزایش داده است. به گزارش گاردین، تاکنون شرایط تعیین‌شده و مواضع نیز مشخص شده است. دشوار‌ترین بخش این روند از ۱۲ می‌ (۲۳ اردیبهشت) آغاز می‌شود. زمانی که مذاکره‌کنندگان ایرانی و غربی به همراه چین و روسیه در وین پای میز مذاکره می‌نشینند تا تدوین پیش‌نویس توافق‌نامه نهایی را با زبانی مشترک آغاز کنند. اگر آن‌ها موفق شوند، دستاورد دیپلماتیک بزرگی در زمینه جلوگیری از به راه افتادن جنگی دیگر در خاورمیانه و پایان دادن به مجادله هسته‌ای یک‌دهه‌ای ایران، خواهد بود. یکی از عمده‌ترین دلایل خوش‌بینی نسبت به حصول توافق نهایی، پایبندی طرفین به توافق هسته‌ای مقدماتی ژنو است که در ماه نوامبر (۳ آذر ۹۲) منعقد شد. ایران غنی‌سازی ۲۰‌درصدی را متوقف کرده‌است؛ موضوعی که مهم‌ترین نگرانی در برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت. نیمی از ذخیره ۲۰۹کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده ۲۰‌درصدی نیز رقیق شده و مابقی نیز در سه ماه آینده به صفحه‌های سوخت تبدیل خواهد شد.

یک دلیل دیگر نیز برای امیدواری وجود دارد و آن افزایش شانس به نتیجه رسیدن در مورد مسأله رآکتور آب سنگین اراک است. تهران به روشنی می‌گوید برای بازطراحی این رآکتور و کاهش میزان پلوتونیوم تولیدی آن‌که یکی از نگرانی‌های گروه ۱+ ۵ به شمار می‌رود، آمادگی دارند. این‌که دو طرف در مورد یک مصالحه فنی در این زمینه اعلام آمادگی می‌کنند، موضوع بسیاری مهم و امیدوارکننده‌ای به شمار می‌رود. این مذاکرات دشواری‌های خود را نیز دارد. ایران هم‌ اکنون ۱۹‌هزار سانتریفیوژ فعال ارد که احتمالا باید تعداد آن‌ها را به ۶‌هزار دستگاه یا کمتر، کاهش دهد.

این موضوع احتمالا یکی از چالش برانگیز‌ترین مسائل مطرح در مذاکرات خواهد بود. از همین روی، برای این‌که بامداد ۲۱ جولای به یک تاریخ ماندگار در پرونده هسته‌ای ایران تبدیل شود، هم ایران و هم طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با تهران، باید مانورهای دیپلماتیک گسترده‌تری انجام دهند.

در همین حال روزنامه جوان درباره «محورهای احتمالی توافق جامع هسته‌ای» نوشته: منابع مرتبط با تیم هسته‌ای مذاکره‌کننده می‌گویند، طرفین نه تنها بر سر رآکتور آب سنگین اراک به توافق رسیده‌اند، بلکه در برخی موارد دیگر نیز توافقاتی چشمگیر به دست آمده است. پیش‌تر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در آخرین روز‌های فروردین ۹۳ در گفت‌و‌گو با با برنامه «من طهران» شبکه العالم خبر داده بود که اختلاف بین ایران و ۱+ ۵ بر سر رآکتور آب سنگین اراک تقریبا حل و فصل شده و این رآکتور همچنان به عنوان یک رآکتور آب سنگین باقی خواهد ماند ولی تغییراتی فنی در آن به وجود خواهد آمد تا تولید پلوتونیم آن کاهش پیدا کند. حالا منابع مطلع با اشاره به ورود به مرحله نگارش متن، می‌گویند که این نشان می‌دهد که طرفین بر سر برخی مسائل دیگر نیز به توافق رسیده‌اند. یک منبع مطلع گفت، توافق جامع احتمالاً یک «توافق گام به گام» خواهد بود که ممکن است طبق آن، در فاصله‌های زمانی مشخص، برخی اقدامات مشخص انجام شود. به گفته او، به طور مثال، طرف ایرانی پذیرفته که طی یک دوره پنج ساله سطح غنی‌سازی خود را در میزان ۵ درصد کنونی حفظ کند و اورانیوم ۵ درصدی تولید شده نیز، ضمن استفاده در مواردی که تا کنون مورد استفاده قرار می‌گرفت، در رآکتور اراک (در حالت تعدیل یافته) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجموعه اظهار‌‌نظرهای طرف‌های غربی و ناظران داخلی نشان می‌دهد که در این دوره ۵ساله، سطح نظارت‌های آژانس در وضعیت کنونی خود باقی خواهد ماند ولی بعد از پنج سال، به سطح اجرای پروتکل الحاقی خواهد رسید. منابع مطلع می‌گویند که افزایش نظارت‌های آژانس به سطح اجرای پروتکل الحاقی به خاطر این است که طرف مقابل پذیرفته که بعد از دوره پنج‌ساله، سطح برنامه هسته‌ای ایران (از‌جمله غنی‌سازی) نیز افزایش پیدا می‌کند. یک منبع مطلع در حالی که دوره زمانی توافق جامع را ۲۰ ساله دانست، تأیید کرد که مذاکراتی برای افزایش سطح غنی‌سازی ایران به ۲۰ درصد بعد از پنج سال انجام شده است.

در مقابل، طرف غربی متعهد می‌شود بخش‌هایی از تحریم‌ها که در دوره توافق ژنو به حال تعلیق در آمده، همچنان معلق بماند و ایران بتواند به بخش دیگر‌ی از دارایی‌های مسدود شده خود در خارج دسترسی داشته باشد. به گفته این منبع، مذاکراتی انجام شده تا امکان گشایش برخی کانال‌های مالی بانکی نیز برای ایران فراهم شود، ضمن اینکه دسترسی ایران به فناوری آب سبک نیز فراهم خواهد شد. به گفته این منبع، طرف ایرانی در عین حال پذیرفته که سایت فوردو به یک سایت تحقیق و توسعه تبدیل شود.
واژه کلیدی :پیشنهاد آمریکا به روحانی و واژه کلیدی :دلواپسی های داخلی و واژه کلیدی :نهاوندیان و واژه کلیدی :شرکت کرایسلر
نویسنده : reza gilany ; ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

دستور رئیس‌جمهور برای توقف فیلتر «واتس اپ»

گزارش جیرفت سی تی به نقل از سایت خبری و پر بیننده تابناک حاکی است:

 چندی است، نحوه مواجهه با شبکه‌های اجتماعی ‌به موضوع مورد جدل برخی مقامات و مسئولین کشور تبدیل شده است. در آخرین موارد از این دست، بسته شدن شبکه اجتماعی «واتس آپ» با واکنش مستقیم رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات روبه‌رو شده
است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت موافق ‌بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و در کشور جایگزین ندارند نیست، گفت: دستور توقف فیلتر شبکه اجتماعی «واتس اپ» که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده، از سوی رئیس جمهور صادر شده است.

محمود واعظی در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر شبکه اجتماعی «واتس اپ» مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور رأسا نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود، اظهار داشت: وظیفه دبیر کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیری یک کارگروه است.

 وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس‌جمهور و ‌شورای‌عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است، تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این است که از سیاست گزاری هایی که شورای‌عالی فضای مجازی انجام می‌دهد، پیروی کند، تصریح کرد: وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق این نیست که بخواهد برای رئیس جمهور ‌یا ‌شورای‌عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند.

واعظی در مورد وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ‌کشور و تصویب مسدود کردن سرویس «واتس اپ» به ‌مهر گفته است: برای اپلیکیشن‌های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده و تنها در اسفندماه سال
۹۲ خورشیدی کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، بحث مسدودسازی سرویس «واتس اپ» را مطرح کرد که همین طور که قبلا هم گفتم، نقصانی در رأی‌گیری به وجود آمد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت موافق بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند نیست، افزود: تا هنگامی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم، دولت موافق بستن آن‌ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر «واتس اپ» در شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا، دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.

در پی تصویب فیلتر شبکه اجتماعی «واتس اپ» و اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اجرای این مصوبه به دلیل دستور رئیس جمهور، روز گذشته دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی
را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد.

خبرنگاران و گزارشگران و همچنین خوانندگان جیرفت سی تی نیز دراین زمینه آرزوهایی دارند که فکر می کنم الهام گرفته از آرزوی یکا یک ایرانیان باشد.

امیدوارم که رئیس جمهوری دستور سرعت دادن به ارابه سنگی اینترنت را نیز صادر کند و به امید دیگران ننشیند.
واژه کلیدی :«واتس اپ» و واژه کلیدی :فیلترینگ و واژه کلیدی :محتوای مجرمانه
نویسنده : reza gilany ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 گزارش جیرفت سی تی به نقل از العربیه حاکی است: اگر گفته شود که رئیس جمهور اروگوئه در یک فولکس زندگی می کند، زیاده گویی نشده است.وقتی در سال 2010، فرمانده سابق چریک های چپ گرای اروگوئه، قدرت را به دست گرفت، در حضور مردم ازدارایی های خود پرده برداشت. اما دارایی های "خوزه موجیتا" بیشتر از یک خودروی فولکس مدل 1987 نبود.

همانطوری که در تصویر این خبر مشاهده می کنید، رئیس جمهور اروگوئه قبول نمی کند که با خودرو رسمی دولتی جابجا شود، بلکه همیشه ترجیح داده که از فولکس خود استفاده کند. وی همچنین حاضر نیست که در قصر ریاست جمهوری "رزیدنسیا دی سئوارز" که دارای 42 خدمه وکارمند است، زندگی کند. بلکه زندگی در مزرعه کوچک خانمش در بیرون شهر مونته ویدیو، پایتخت اوروگوئه را ترجیح داده است.

"موجیتا" در دهه های 60-70 رهبری گروه چریکی چپ گرای "توپاماروس" را علیه حکومت نظامیان به عهده داشت وی 6 بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت و14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد تا اینکه در سال 1985 اززندان آزادشد.
رئیس جمهور اروگوئه با دریافت 12هزار دلار در ماه و پرداخت 11هزار از آن به فقرا، دانشجویان نیازمند و امور خیریه، لقب فقیرترین رئیس جمهور جهان را از آن خود کرده است.

این هم از رعایت حل خلق خدا آِیا می شود که روزی نیز شاهد چنین حقایقی ازعدالت و جوانمردی در تنها کشور شیعه روی کره خاکی که خودرا پیرو ولایت علی بن ابی طالب امام اول شیعیان می دانند باشیم.

امیدوارم که شیعیان جهان آرزو به گور نشوند و شاهدباشند که رئیس جمهوری ایران نیز بطور حقیقی اموال خود را در معرض دید عموم مردم ایران قرار دهد و همچون سید حسین مرعشی (در زمان استانداری استان کرمان) از حقوق خود به مراجعه کنندگان کمک کند.

و از طرفی دوست دارم که فرماندهای هشت سال دفاع مقدس و به خصوص سرداران  نیز به این  قسمت از این خبر توجه کنند که گفته شده است:

 "موجیتا" در دهه های 60-70  میلادی رهبری گروه چریکی چپ گرای "توپاماروس" را علیه حکومت نظامیان به عهده داشت  طوریکه 6 بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته  و 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرد ودر سال 1985 اززندان آزادشد.

رئیس جمهور اروگوئه با دریافت 12هزار دلار در ماه و پرداخت 11هزار از آن به فقرا، دانشجویان نیازمند و امور خیریه، لقب فقیرترین رئیس جمهور جهان را از آن خود کرده است.

هستند تعداد زیادی از فرماندهای و مسوولان زمان جنگ که هم اکنون دارای ثروت های زیادی البته از راهها مشروع هستند که  در سال تعدادی از رزمندگان گردانها و تیپ های تحت فرماندهی برای رفع مشکلات مالی به آنان مراجعه می کنند که متاسفانه با پاسخ منفی محل راترک می کنند.

این درحالی است که ... ببخشید بیشتر از این تمی توانم توضیح بدهم . شاید شما بگویید که از مرغداری های مصادره شده و واگذارشده وکشت صنعت هاو شرکت های نصری در سراسر کشور بگویم که می دانید و صد البته که بهتر از من چنین اجازه ای را ندارم و ممکن است اینها همه یک شایعه باشد.
واژه کلیدی :فقیرترین رئییس جمهوری دنیا و واژه کلیدی :موجیتا و واژه کلیدی :اروگوئه و واژه کلیدی :گروه چریکی توپاماروس"